ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5395-3276 หมายเลขโทรสาร 0 – 5395 – 3276 ต่อ 3 Email admin@chiangrung.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จากการนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์โดยมีทิศทางการการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่ประทับใจโดยชุมชนมีส่วนร่วม “

พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถิ่นฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ เจริญรอยตามแนววิถีพุทธ เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกรับผิดชอบ  และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่สังคมโลก
เป้าประสงค์

พันธกิจโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลกและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา และทักษะกระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อ และ นวัตกรรม ในการแสวงหาความรู้มี สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคี กระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักในวิชาชีพ มีความสุขในการทำงานและอุทิศตนต่อส่วนรวมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเองและการสอนได้อย่างต่อเนื่อง
 5. โรงเรียนจัดระบบการบริหารเน้นหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
 6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา โดยสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าหาความรู้การสื่อสาร การนำเสนอผลงาน การโต้แย้งให้เหตุผลและเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟังการพูด การอ่านและเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สองเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 2.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยสังคม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูโดยใช้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการครู

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสโดยชุมชนตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 4.2 เพิ่มมาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 4.3 ขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาสู่ชมชน