ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ หนองผือ (ศิษย์เก่า ปี 2543) รองผู้จัดการโรงงานบริษัทเมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ และมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ ให้กับนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5395-3276 หมายเลขโทรสาร 0 – 5395 – 3276 ต่อ 3 Email admin@chiangrung.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จากการนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์โดยมีทิศทางการการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่ประทับใจโดยชุมชนมีส่วนร่วม “

พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถิ่นฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ เจริญรอยตามแนววิถีพุทธ เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกรับผิดชอบ  และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่สังคมโลก
เป้าประสงค์

พันธกิจโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย

 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลกและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา และทักษะกระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อ และ นวัตกรรม ในการแสวงหาความรู้มี สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคี กระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักในวิชาชีพ มีความสุขในการทำงานและอุทิศตนต่อส่วนรวมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเองและการสอนได้อย่างต่อเนื่อง
 5. โรงเรียนจัดระบบการบริหารเน้นหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
 6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา โดยสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าหาความรู้การสื่อสาร การนำเสนอผลงาน การโต้แย้งให้เหตุผลและเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟังการพูด การอ่านและเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สองเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 2.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยสังคม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูโดยใช้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการครู

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสโดยชุมชนตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 4.2 เพิ่มมาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 4.3 ขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาสู่ชมชน