กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูญาณิน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
ครูต่อตระกูล บุญปลูก
ครูวิชนี ศรีโชติ
Mr.George Nah
ครูวรัทยา ไชยศิลป์