กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณครูรัชณิดา วงศ์เนตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูภัทรภร ชัยปัญหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูวีระพงษ์ กันทะเนตร
ครูธรรมรัตน์ นามศิริ
ครูประภัสสร แบสิ่ว