กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูภัทรภร ชัยปัญหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูวีระพงษ์ กันทะเนตร
ครูธรรมรัตน์ นามศิริ
ครูประภัสสร แบสิ่ว