กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูภัทรภร ชัยปัญหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูวีระพงษ์ กันทะเนตร
ครูธรรมรัตน์ นามศิริ
ครูประภัสสร แบสิ่ว