กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชฎาวรรณ สุขัมศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูเลอเกียรติ จันธิมา
ครูกานต์รวี จันธิมา
ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน
ครูเบญ เครือสาร
ครูธวัช เหรียญทอง