กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูสมรตน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูไพชยนต์ ออนตะไคร้
ครูสุรางค์ อุสาหะ
ครูธีรนุช กองแก้ว
ครูสุภรัตน์ อินต๊ะวิกูล