กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ครูนิวัฒน์ กองแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
ครูพนม อินต๊ะ