การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชร.

การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชร.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยการนำของ ศน.บุษกร เชื้อสีดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศน, อรทิตย์ มีขันเพชร, ศน.นิภาพร หาญพิพัฒน์, ศน.กษมณ สุวรรณ์, ศน.วรนุช ประมวลการ, ศน.สุรพล วงศ์สรรคกร, ศน.บาหยัน คงชู ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศ กำกับติดตามดูแลในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, งานยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา, งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด