กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์ โดยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง

กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์ โดยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับ คณะบุคลากร และวิทยากรจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ที่ได้มาจัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 “กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพการขายออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สร้างแรงบันดาลใจค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ที่ถนัดและเหมาะสมกับวัย สร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตและพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพรุ่นเยาว์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดในการทำงานในระบบออนไลน์ และสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (16 สิงหาคม 2565)

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา