กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนายณัฐชานนท์  อาทิตยา เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์, การแสดงเต้น cover และการประกวดชุดแฟนซีวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์อย่างไทย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี” ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)