ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงายยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย โดยได้มีการตัดสินและคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

จึงขอแสดงความยินดีกับนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขนาดเล็ก) , นายธรรมรัตน์ นามศิริ รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น การบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และครูสุรางค์ อุสาหะ รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา) ด้านครูผู้ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)