ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงายยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย โดยได้มีการตัดสินและคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

จึงขอแสดงความยินดีกับนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขนาดเล็ก) , นายธรรมรัตน์ นามศิริ รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยม ครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น การบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และครูสุรางค์ อุสาหะ รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา) ด้านครูผู้ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา