ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา โดยมีนางดวงมณี แก้วสระสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกพร จิระวงศ์ นักวิชาการการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานงานแผนงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อให้ทราบผลการบริหารจัดการในด้านงบประมาณ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย