ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา โดยมีนางดวงมณี แก้วสระสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกพร จิระวงศ์ นักวิชาการการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานงานแผนงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อให้ทราบผลการบริหารจัดการในด้านงบประมาณ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา