นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid -19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid -19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ต้อนรับ  นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ,คณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงค์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ให้กำลังใจในการพัฒนาการศึกษาและชี้แนะการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/63

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย