นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid -19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Cocid -19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ต้อนรับ  นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ,คณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงค์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ให้กำลังใจในการพัฒนาการศึกษาและชี้แนะการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/63

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา