มอบรางวัลให้คุณครู และนักเรียนคนเก่ง แห่ง ว.ร.ค.

มอบรางวัลให้คุณครู และนักเรียนคนเก่ง แห่ง ว.ร.ค.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบรางวัลให้กับคุณครู และนักเรียนคนเก่ง ใน 3 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้

ครูธรรมรัตน์  นามศิริ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเก่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ครูธีระศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ครูชฎาวรรณ สุขัมศรี และครูชัชวาลย์ บางสินธุ รวมถึงนักเรียนอีก 3 คน คือ ด.ญ.ณัฐวิภา เรียงสมุด, ด.ญ.รวินทร์นิภา แสนพุฒิ, ด.ช.ณัฐพล  ทองคำ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานั กวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย