รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม, นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตัวแทนนิเทศก์อาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์,ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา, หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ , ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.  โดยคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ นางวารุจี วุฒินนท์ชัย ประธานกรรมการ, นางพรรณวิภา สมสะอาด กรรมการ และนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งในการประเมินระยะที่ 1 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
#ห้องประชุม 44  ปี ศรีทุ่งก่อ
#20 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา