รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม, นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตัวแทนนิเทศก์อาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์,ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา, หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ , ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.  โดยคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ นางวารุจี วุฒินนท์ชัย ประธานกรรมการ, นางพรรณวิภา สมสะอาด กรรมการ และนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งในการประเมินระยะที่ 1 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
#ห้องประชุม 44  ปี ศรีทุ่งก่อ
#20 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภายใต้หัวข้อ “งานแผนงานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2566 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม