รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม, นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตัวแทนนิเทศก์อาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์,ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา, หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ , ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  (Site Visit Online) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.  โดยคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ นางวารุจี วุฒินนท์ชัย ประธานกรรมการ, นางพรรณวิภา สมสะอาด กรรมการ และนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งในการประเมินระยะที่ 1 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
#ห้องประชุม 44  ปี ศรีทุ่งก่อ
#20 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย