รับเมอบเงินบริจาค จากคุณณัฐวงศ์ สัตโยภาส และคุณเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ กณิรินคลินิก อำเภอเมือง เชียงราย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค

รับเมอบเงินบริจาค จากคุณณัฐวงศ์ สัตโยภาส และคุณเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ กณิรินคลินิก อำเภอเมือง เชียงราย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับเมอบเงินบริจาค จากคุณณัฐวงศ์ สัตโยภาส และคุณเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ ณิรินคลินิก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้กับโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (วันที่ 24 พฤศจิายน 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย