รับเมอบเงินบริจาค จากคุณณัฐวงศ์ สัตโยภาส และคุณเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ กณิรินคลินิก อำเภอเมือง เชียงราย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค

รับเมอบเงินบริจาค จากคุณณัฐวงศ์ สัตโยภาส และคุณเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ กณิรินคลินิก อำเภอเมือง เชียงราย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับเมอบเงินบริจาค จากคุณณัฐวงศ์ สัตโยภาส และคุณเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ ณิรินคลินิก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ให้กับโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (วันที่ 24 พฤศจิายน 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา