วันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้งประจำปี 2567

วันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้งประจำปี 2567

วันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดงานวันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้งประจำปี 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง ด้านผู้บริหาร และแสดงความยินดีกับนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรีที่ได้รับรางวัลครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง ด้านครูผู้สอน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา