วันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้งประจำปี 2567

วันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้งประจำปี 2567

วันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดงานวันครู อำเภอเวียงเชียงรุ้งประจำปี 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง ด้านผู้บริหาร และแสดงความยินดีกับนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรีที่ได้รับรางวัลครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง ด้านครูผู้สอน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย