เข้าร่วมติดตามรับฟังรายการ “ศุกร์เช้าข่าว สพม.เชียงราย” ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าร่วมติดตามรับฟังรายการ “ศุกร์เช้าข่าว สพม.เชียงราย” ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้าร่วมติดตามรับฟังรายการ “ศุกร์เช้าข่าว สพม.เชียงราย” ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบข่าวสาร เรื่องราวการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการปรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาภาษาไทย และปรับใช้กับสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐานที่ 2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนและครูได้รับรู้ข่าวสาร ต่างๆ จากทางต้นสังกัด

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา