เข้าร่วมติดตามรับฟังรายการ “ศุกร์เช้าข่าว สพม.เชียงราย” ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าร่วมติดตามรับฟังรายการ “ศุกร์เช้าข่าว สพม.เชียงราย” ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้าร่วมติดตามรับฟังรายการ “ศุกร์เช้าข่าว สพม.เชียงราย” ประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบข่าวสาร เรื่องราวการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการปรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาภาษาไทย และปรับใช้กับสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐานที่ 2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนและครูได้รับรู้ข่าวสาร ต่างๆ จากทางต้นสังกัด

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย