โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม(ผู้อำนวยการค่ายฯ) นำผู้นำยุวกาชาด และยุวกาชาด จำนวน 150 คน เดินทางไกล-เข้าค่าย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
(เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567)
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ > https://drive.google.com/drive/folders/1jntUVYW8XEvUi9f-wA2zVSzO1UfROghq

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา