โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา สาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา สาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความสะอาดรอบโรงเรียน เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
(เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย