โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา สาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา สาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความสะอาดรอบโรงเรียน เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
(เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา