โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าไทย กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าไทย กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าไทย กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมุ่งให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย