Welcome Back To School : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Welcome Back To School : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

16 พฤษภาคม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับ พบปะ พูดคุย พร้อมทั้งให้ข้อคิด ให้โอวาทแก่นักเรียน อีกทั้งให้แนวทางการเรียนอย่างมีความสุข ตลอดปีการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จากนั้น นักเรียนทุกคนพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนในคาบ Home Room ของตนเอง เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน และเพื่อให้นักเรียนทุกคน เรียนอย่างมีความสุข ตลอดปีการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย