การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เผยถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มทดลองเผยแพร่ทางสื่อทั้ง 6 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มานั้นโดยทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการโดยของแนวทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และยึดหลักของโรงเรียน 3 ประการ คือ 1.ต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การรับชม 2.ยึดหลักความเสมอภาค เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพของตนเอง 3.ยึดหลักสุขภาพของนักเรียนและครู โดยทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลและท่านผู้อำนวยการก็ออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนในการครั้งนี้ด้วย โดยปัญหาที่พบคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน และบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตในการรับชม

 

 

 

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย