การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เผยถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มทดลองเผยแพร่ทางสื่อทั้ง 6 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มานั้นโดยทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการโดยของแนวทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และยึดหลักของโรงเรียน 3 ประการ คือ 1.ต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การรับชม 2.ยึดหลักความเสมอภาค เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพของตนเอง 3.ยึดหลักสุขภาพของนักเรียนและครู โดยทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลและท่านผู้อำนวยการก็ออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนในการครั้งนี้ด้วย โดยปัญหาที่พบคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน และบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตในการรับชม

 

 

 

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)