การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เผยถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มทดลองเผยแพร่ทางสื่อทั้ง 6 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มานั้นโดยทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการโดยของแนวทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และยึดหลักของโรงเรียน 3 ประการ คือ 1.ต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การรับชม 2.ยึดหลักความเสมอภาค เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพของตนเอง 3.ยึดหลักสุขภาพของนักเรียนและครู โดยทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลและท่านผู้อำนวยการก็ออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนในการครั้งนี้ด้วย โดยปัญหาที่พบคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน และบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตในการรับชม

 

 

 

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท