การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับนายนพคุณ จันต๊ะวงศ์ และนายสงัด ปินตานา คณะนิเทศอาสาจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2563 พร้อมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อคิดต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งทางโรงเรียนก็จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุง ปรับใช้ ในการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป.

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา