การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับนายนพคุณ จันต๊ะวงศ์ และนายสงัด ปินตานา คณะนิเทศอาสาจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2563 พร้อมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อคิดต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งทางโรงเรียนก็จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุง ปรับใช้ ในการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป.

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด