การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย (ส.บ.ม.ป.ชร.) และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเป็นประธาน การประชุม ในโอกาสนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีความโดเด่นเป็นต้นแบบในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นรูปธรรมและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นำเสนอผลงานนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ และผลงานของผู้บริหารและของครู ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)