การประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564

การประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ววิทยาคม มีครูที่เข้ารับการประเมินจำนวน 2 คน คือ นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน และนายธวัชเหรียญทอง โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย 1.นายอาทิตย์ ขาววัด นายกสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง, นางทัศนีย์ สุรินธรรม ประธานชมรมครูนอกประจำการ, นายจรัญ ไชยวงค์ษา นายกสมาคมครูฯ สายผู้สอน, นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก, นางสาวเพ็ญโสภา เทพปัน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง (5 มกราคม 2564)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด