การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สังกัด สพฐ.

การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สังกัด สพฐ.

การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้ส่งครูเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน คือ ครูภัทรภร ชัยปัญหา และครูสุรางค์ อุสาหะ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)