การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สังกัด สพฐ.

การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สังกัด สพฐ.

การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้ส่งครูเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน คือ ครูภัทรภร ชัยปัญหา และครูสุรางค์ อุสาหะ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด