การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยวิทยากรการอบรมได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพม.36 1.ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ 2. ศน.รัมภณัฐณ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 3.ศน.วรนุช ประมวลการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย