การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยวิทยากรการอบรมได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพม.36 1.ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ 2. ศน.รัมภณัฐณ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 3.ศน.วรนุช ประมวลการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด