การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยวิทยากรการอบรมได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพม.36 1.ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ 2. ศน.รัมภณัฐณ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 3.ศน.วรนุช ประมวลการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย