การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยวิทยากรการอบรมได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพม.36 1.ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ 2. ศน.รัมภณัฐณ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 3.ศน.วรนุช ประมวลการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา