กิจกรรมการอบรม ตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 + 6 โมเดล ออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการอบรม ตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 + 6 โมเดล ออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 + 6 โมเดล ออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในกิจกรรมมีการสร้างการรับรู้และการยอมรับการสร้างครูแกนนำนักเรียนแกนนำมีการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายและการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จึงเกิดโครงงานคุณธรรมจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงงานคุณธรรมโดย โครงงานของนักเรียนจำนวน 21 โครงงานโครงงานของสภานักเรียนจำนวน 2 โครงงาน โครงงานของครู 1 โครงงานโครงงานของฝ่ายบริหาร 1 โครงงานรวม 25 โครงงาน และมีการนำโครงงานทั้งหมด 25 โครงงานมาพัฒนาสถานศึกษาและพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566)

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย