กิจกรรมการอบรม ตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 + 6 โมเดล ออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการอบรม ตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 + 6 โมเดล ออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 + 6 โมเดล ออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในกิจกรรมมีการสร้างการรับรู้และการยอมรับการสร้างครูแกนนำนักเรียนแกนนำมีการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายและการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จึงเกิดโครงงานคุณธรรมจำนวนทั้งสิ้น 25 โครงงานคุณธรรมโดย โครงงานของนักเรียนจำนวน 21 โครงงานโครงงานของสภานักเรียนจำนวน 2 โครงงาน โครงงานของครู 1 โครงงานโครงงานของฝ่ายบริหาร 1 โครงงานรวม 25 โครงงาน และมีการนำโครงงานทั้งหมด 25 โครงงานมาพัฒนาสถานศึกษาและพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566)

#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา