กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ศป.ปส.อ.เวียงเชียงรุ้ง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา แกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1,123 คน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย