กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ศป.ปส.อ.เวียงเชียงรุ้ง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา แกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1,123 คน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภายใต้หัวข้อ “งานแผนงานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2566 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม