กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ศป.ปส.อ.เวียงเชียงรุ้ง) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา แกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1,123 คน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา