กิจกรรมค่ายวิชาการ 63

กิจกรรมค่ายวิชาการ 63

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ 63” ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสุขศึกษา พละศึกษา ชั้น ม.1 กิจกรรมวัดสร้าง สมรรถภาพกาย-ใจ อุ่นไอรัก 2021
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ ชั้น ม.2 กิจกรรมคนวิถีพุทธ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น / หน้ากากยักษ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น ม.3 กิจกรรมSTEM ศึกษา บูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม.4 กิจกรรมLanguage camp for fun 2021
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้น ม.6 กิจกรรมค่ายทักษะสร้างอาชีพ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด