กิจกรรมค่ายวิชาการ 63

กิจกรรมค่ายวิชาการ 63

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ 63” ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสุขศึกษา พละศึกษา ชั้น ม.1 กิจกรรมวัดสร้าง สมรรถภาพกาย-ใจ อุ่นไอรัก 2021
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ ชั้น ม.2 กิจกรรมคนวิถีพุทธ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น / หน้ากากยักษ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น ม.3 กิจกรรมSTEM ศึกษา บูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม.4 กิจกรรมLanguage camp for fun 2021
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้น ม.6 กิจกรรมค่ายทักษะสร้างอาชีพ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา