กิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมอบหมายให้ผู้กำกับลูกเสืออบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำลูกเสืออาสา กกต.ไปปฏิบัติหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย