กิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมอบหมายให้ผู้กำกับลูกเสืออบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำลูกเสืออาสา กกต.ไปปฏิบัติหน้าที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา