“กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ชาว วรค.ไม่เอาบุหรี่” วันพุธที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2566

“กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ชาว วรค.ไม่เอาบุหรี่” วันพุธที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2566

“กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ชาว วรค.ไม่เอาบุหรี่”
วันพุธที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเป็นประธานในพิธี อ่านประกาศสาร โรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ทำพิธี บอกเลิก บอกลา หักบุหรี่ กิจกรรมความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่จากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งและสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม การกล่าวสุนทรพจน์เวียงเชียงรุ้งเด็กไทยไม่เอาบุหรี่ การแสดงความสามารถด้าน ดนตรี โฟล์คซองการแสดงประกวดหนุ่มสาวสมาร์ทบอยแอนเกิลต่อต้านบุหรี่ โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกในการตระหนักรู้โทษภัยของบุหรี่อันเป็นภัยร้ายทำลายชีวิต

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา