กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมโดย มีพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู คำปฏิญาณตนและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนห้องเรียนแต่ละห้องนำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพนับถือครู ระลึกถึงพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย