ขอแสดงความยินดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2563 ระดับจังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์ นามศิริ

ขอแสดงความยินดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2563 ระดับจังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์ นามศิริ

“ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลครูผู้สอน “ดีเด่น” ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำ 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ดังนี้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น ได้แก่นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
#ในนามโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนดีเด่น มา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย