ขอแสดงความยินดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2563 ระดับจังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์ นามศิริ

ขอแสดงความยินดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2563 ระดับจังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์ นามศิริ

“ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลครูผู้สอน “ดีเด่น” ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำ 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ดังนี้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น ได้แก่นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
#ในนามโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนดีเด่น มา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไข ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2)นำโดย ร.ต.ธวัช นามวงศ์ และคณะมอบเมล็ดผักพระราชทาน