ขอแสดงความยินดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2563 ระดับจังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์ นามศิริ

ขอแสดงความยินดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2563 ระดับจังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์ นามศิริ

“ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลครูผู้สอน “ดีเด่น” ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำ 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ดังนี้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น ได้แก่นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
#ในนามโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอนดีเด่น มา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)