ครูต้นแบบทักษะชีวิต (ระดับประเทศ)

ครูต้นแบบทักษะชีวิต (ระดับประเทศ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ โดยมีครูธรรมรัตน์ นามศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย มีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้กำลังใจ และร่วมติดตามการอบรมพัฒนาครูต้นแบบทักษะชีวิต เพื่อให้ครูสามารถเป็นต้นแบบและนำมาพัฒนาครู พัฒนานักเรียน และพัฒนาองค์กร ต่อไป

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา