ครูต้นแบบทักษะชีวิต (ระดับประเทศ)

ครูต้นแบบทักษะชีวิต (ระดับประเทศ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ โดยมีครูธรรมรัตน์ นามศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย มีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้กำลังใจ และร่วมติดตามการอบรมพัฒนาครูต้นแบบทักษะชีวิต เพื่อให้ครูสามารถเป็นต้นแบบและนำมาพัฒนาครู พัฒนานักเรียน และพัฒนาองค์กร ต่อไป

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)