นิเทศติดตาม การน้อมนำรับพระราชดำรัสนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกและหนังสือสัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา

นิเทศติดตาม การน้อมนำรับพระราชดำรัสนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกและหนังสือสัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และ คณะครู ต้อนรับคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้อมนำรับพระราชดำรัสนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกและหนังสือสัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในการจัดการศึกษา ทางคณะผู้ติดตามได้ชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมและแนะนำแนวทางการปฎิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกและสัมมาทิฏฐิมาใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย