ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และกิจกรรม “พาน้องขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุทุ่งก่อ”

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และกิจกรรม “พาน้องขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุทุ่งก่อ”

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าระดับชั้น แนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้วโรงเรียนให้ถูกต้อง พร้อมทั้งรับหนังสือเรียนและสมุด ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ และ ร่วมกิจกรรม พาน้องขึ้นดอย ไหว้สาพระธาตุทุ่งก่อ (ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน) รับศีล และ รับฟังเทศนาปาฐกถาธรรม เรื่อง หน้าที่ของตน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)