ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียน ชั้น ม.1, ม.4

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียน ชั้น ม.1, ม.4

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1c3KWX7s_qJGkgeZVIEPVrcku5j0NE_P2

โดยในลิงค์นี้จะมีไฟล์ใบสมัคร ไฟล์ใบมอบตัว ถ้าหากนักเรียนคนใดสามารถปรินท์ออกมาเขียนได้ ก็ให้เขียนทั้งใบสมัครและใบมอบตัว แนบพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้มาในวันมอบตัว (เพื่อความรวดเร็ว) แต่ถ้าไม่สามารถปรินท์ออกมาได้ ก็มาเขียนในวันมอบตัวก็ได้ โดย..

ม.1 มอบตัววันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ๋

ม.4 มอบตัววันที่ 14 มิุถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่

ส่วนรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย และเอกสารประกอบการมอบตัว ก็ระบุไว้ในลิงค์นี้แล้วเช่นกัน

ถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ เช่น รายชื่อตกหล่น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ขอให้ติดต่อครูสุรางค์ อุสาหะ เบอร์โทรศัพท์ 084-1736460

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)