ประกาศห้องเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงขอจัดห้องเรียนตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนตามห้องเรียนที่จัดไว้ให้ตามนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14b96XKobc1R48Qr8w99FkXYs5EvyRND7

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา