ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยการนำของ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุจิตราสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา , แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และมอบเกียรติติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตลอดจนประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายให้คำปรึกษาความรู้เรื่องเกี่ยวกับ จิตวิทยาในวัยรุ่น เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย