ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยการนำของ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุจิตราสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา , แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และมอบเกียรติติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตลอดจนประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายให้คำปรึกษาความรู้เรื่องเกี่ยวกับ จิตวิทยาในวัยรุ่น เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา