ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบความก้าวหน้าของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนต่อไป นอกจากนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดี มีคุณธรรม คือ ทุนเพชรเวียงเชียงรุ้ง ทุนหลวงปู่ขาน และทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษากับทุนชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทั้งนี้ โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#ข่าวโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)