มอบทุนการศึกษา “เพชรเวียงเชียงรุ้ง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษา “เพชรเวียงเชียงรุ้ง” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา “เพชรเวียงเชียงรุ้ง” โดยนักเรียนที่สอบได้คะแนน ในลำดับที่ 1-5 จะได้รับทุนเพชรเวียงเชียงรุ้ง สำหรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเป็นทุนต่อเนื่องสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนในทุก ๆ ภาคเรียน เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

ม.1

1 เด็กชายกฤษฎา นัยติ๊บ ม.1.1 76
2 เด็กหญิงภัทราวดี สุภาสาย ม.1.1 72
3 เด็กชายรัฐภูมิ นามราช ม.1.1 70
4 เด็กหญิงจามจุรีย์ จันกิติ ม.1.1 68
5 เด็กหญิงกรกมล มณีจันทร์สุข ม.1.1 68
ม.4  
1 นางสาวนันท์นภัส ชบูแสน ม.4.1 48
2 นายกันตวิชญ์ อรัญญะ ม.4.2 46
3 นายยุทธภูมิ ภาสดา ม.4.1 44
4 นายสิรภพ ศรีฤทธิ์ ม.4.1 44
5 นางสาวมณีวรรณ สุขหล้า ม.4.3 44

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด