มุทิตากษิณานุสรณ์ ข้าราชการครูผู้สร้างคน

มุทิตากษิณานุสรณ์ ข้าราชการครูผู้สร้างคน

การจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ของรองฯ สิงห์ชัย พันธ์ประยูร และครูว่อง สันกว้าน จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวที ที่คุณครูทั้งสองได้ปฏบัติราชการ ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มามากกว่า 30 ปี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)