รางวัลครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น

รางวัลครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายและมอบรางวัลแก่หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ซึ่งในการนี้ คุณครูธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด