“เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย”

“เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย”

การร่วมกิจกรรมของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ร้านอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร และครูชำนาญการพิศษ นายว่อง สันกว้าน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)