“เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย”

“เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย”

การร่วมกิจกรรมของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ร้านอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในปีนี้ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร และครูชำนาญการพิศษ นายว่อง สันกว้าน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด