“เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม”รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ยึดหลักตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด ความปลอดภัยของเด็กต้องมาก่อน

“เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม”รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ยึดหลักตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด ความปลอดภัยของเด็กต้องมาก่อน

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จัดดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่  13 – 14  มิถุนายน 2563 โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย การคัดกรองวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยง ก่อนเข้าไปในสถานศึกษา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน สำหรับการจัดห้องเพื่อการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนั้น มีการเว้นระยะห่าง โดยยึดหลัก Social distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในการนี้ นางยุพินภรณ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน และดูแลความเรียบร้อยในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน โดยได้มีการเน้นย้ำให้ นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งการรับรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)