แสดงความยินดี บุคคลดีเด่นคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แสดงความยินดี บุคคลดีเด่นคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอร่วมแสดงความยินดี กับครูและนักเรียน ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในงาน “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ จาก พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานผู้มอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน, นายเด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย, นายเมธา นาคะ ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกชมรมคนดีศรีเชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล “พลเมืองดี มีคุณธรรม” ครั้งนี้  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม   จำนวน ๖ คน ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย คุณครูเบญ เครือสาร  คุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ    นายณัฐพล ทองคำ (ประธานนักเรียน)  นางสาวยุวรีย์ ศรีพรม และนางสาววนิดา ธิยะคำ ขอแสดงความยินดี

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)