โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเวียงเชียงงรุ้งวิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระห่วางวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด