โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับภาค นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และคณะครู ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ครูได้รับรางวัลและพัฒนานักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)