โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับภาค นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และคณะครู ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ครูได้รับรางวัลและพัฒนานักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย