โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูธรรมรัตน์ นามศิริ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับภาค นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และคณะครู ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ครูได้รับรางวัลและพัฒนานักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีทักษะชีวิต และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา