โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ในรูปแบบ On Line โดยมีนางยุพินภรณ์วงศ์ชัยอำนวยการโรงเรียนนายไพชยนต์ออนตะไคร้นายธรรมรัตน์นามศิริผู้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์) และได้รับเกียรติจากนางโสภาชวนวันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนายชัยวุฒิแปงหล้าศึกษานิเทศก์และพระครูวิสิฐวรนารถปิยวณโณเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษาได้ร่วมนาเสนอและให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนมาตลอดจนการประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด