โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ในรูปแบบ On Line โดยมีนางยุพินภรณ์วงศ์ชัยอำนวยการโรงเรียนนายไพชยนต์ออนตะไคร้นายธรรมรัตน์นามศิริผู้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์) และได้รับเกียรติจากนางโสภาชวนวันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนายชัยวุฒิแปงหล้าศึกษานิเทศก์และพระครูวิสิฐวรนารถปิยวณโณเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษาได้ร่วมนาเสนอและให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนมาตลอดจนการประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภายใต้หัวข้อ “งานแผนงานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2566 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม