โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ในรูปแบบ On Line โดยมีนางยุพินภรณ์วงศ์ชัยอำนวยการโรงเรียนนายไพชยนต์ออนตะไคร้นายธรรมรัตน์นามศิริผู้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์) และได้รับเกียรติจากนางโสภาชวนวันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนายชัยวุฒิแปงหล้าศึกษานิเทศก์และพระครูวิสิฐวรนารถปิยวณโณเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษาได้ร่วมนาเสนอและให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนมาตลอดจนการประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา